Regulamin

UWAGA:

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Renesans Travel sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : recepcja@willawolnosc.eu.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych  określone są w załączniku.

REGULAMIN Willi Wolność w Kudowie-Zdroju, ul. 1 Maja 20 i Polanicy-Zdrój, ul. Warszawska 16 

RENESANS TRAVEL Sp. z o.o.

ul. L. Waryńskiego 2,  45-047 OPOLE

NIP 7543278418, REGON  386005544, KRS 0000840167

Santander Bank SA

08 1090 2213 0000 0001 4479 6794

Witamy Państwa serdecznie w naszej Willi Wolność i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszym gościom.

Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do obsługi, w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

Willa zobowiązana jest:

 •  zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu w obiekcie oraz przestrzegać tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach;
 • bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w willi;
 • wykonywać czynności związane ze sprzątaniem pokoju podczas obecności gości, jeśli wyrażą oni takie życzenie, jednak nie częściej niż raz na 3 dni, za dodatkową odpłatnością zgodnie z cennikiem;
 • wymieniać ręczniki na życzenie gości, jednak nie wcześniej niż przed upływem trzeciej doby pobytu;
 • gospodarze i personel willi nie wchodzą do pokoju gości podczas ich nieobecności, chyba że niezbędna jest naprawa sprzętu, oświetlenia lub wymagają tego przepisy sanitarno-epidemiologiczne, przeciwpożarowe, itp.
 • willa oferuje parking dla swoich gości, który jest zlokalizowany obok budynku i jest niestrzeżony. Nie gwarantujemy miejsc parkingowych dla wszystkich gości willi;
 • willa gwarantuje swoim gościom pierwszeństwo z korzystania ze wszystkich usług, w tym gastronomii;
 • willa świadczy usługi noclegowe w pokojach gościnnych 1, 2, 3, 4-osobowych oraz w apartamentach. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszanie ich gospodarzom, co umożliwi niezwłoczną reakcję.

Zasady rezerwacji pobytu:

1.      Pokoje gościnne w willi wynajmowane są na doby. Doba w pokoju gościnnym zaczyna się od godz. 14:00, a kończy o godz. 11:00.

2.      Wynajmując pokój, gość określa czas swojego pobytu w willi.

3.      Gość może dokonać przedłużenia pobytu, po uzgodnieniu tego z pracownikiem recepcji. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 20.00 dnia poprzedniego. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.

4.      Jeśli w dniu planowanego wyjazdu gość zechce przedłużyć swój pobyt w willi wykraczając poza gdzinę 11:00, nie uzgodniwszy to uprzednio w recepcji, do jego rachunku doliczana jest opłata za całą dobę.

5.      Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zadatku lub opłacenie całości za rezerwowany pobyt.  Wpłata następuje na konto bankowe spółki z o.o. Renesans Travel prowadzącej pensjonat lub na konta bankowe jej udziałowców. Nr konta podawany jest przy  potwierdzeniu rezerwacji.

6.      Rezerwację uważa się za potwierdzoną i zgodną z oczekiwaniami gości po wpłaceniu zadatku w wysokości minimum 30% ceny całościowej, z zastrzeżeniem, że wartość zadatku nie może być niższa od ceny jednej doby.

7.      Nie wpłacenie zadatku lub należności w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji, zaś wpłata po wyznaczonym terminie może skutkować dla gości zmianą rodzaju pokoju, jego lokalizacji oraz wyposażenia, a w szczególnych przypadkach zmianą obiektu zakwaterowania.

8.      W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek/należność za pobyt nie podlega zwrotowi bez względu na okoliczności.

9.      W przypadku nie zameldowania się do godziny 22.00 w dobie przyjazdu, rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek/nalezność za pobyt nie podlega zwrotowi.

10.    Klient wpłacając zadatek akceptuje podane powyżej warunki oraz ofertę, której zakup dotyczy.

11.   Opłata za pobyt  pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku braku zapłaty w dniu przyjazdu obługa willi może przerwać pobyt gości w pokoju w każdej chwili lub uniemożliwić zakwaterowanie.

12.   Gość  zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji, nawet jeśl z przyczyn niezależnych od willi przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

13.   W przypadku wyjazdu wcześniejszego niż przewiduje rezerwacja, opłata za niewykorzystaną część pobytu nie podlega zwrotowi, nie przewidujemy także obniżenia ceny usługi za niewykorzystany okres.

14.  W przypadku rezerwacji nie potwierdzonej wpłątą zadatku niestawienie się gościa w willi do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji.

Sprawy ogólne:

1.      Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do drzwi wejściowych – jeden komplet na pokój. Po upływie terminu pobytu gość jest zobowiązany pozostawić otrzymany komplet kluczy gospodarzom. Za zgubienie kompletu kluczy gość zostanie obciążony kwotą 120 zł. Klucza do drzwi wejściowych nie udostępnia się w przypadku, gdy obiekt jest otwarty całodobowo i w przypadku stosowani elektronicznej blokady drzwi wejściowych – wówczas obsługa podaje kod odblokowujący.

2.      Przed opuszczeniem pokoju gość powinien:

 • zamykać krany instalacji wodociągowej w pokoju;
 • zamykać okna lub unieruchomić je przy pomocy odpowiednich urządzeń, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy;
 • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor).

3.      Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz lub jeżeli blokowane sa zamkiem eletronicznym domykać je.

4.      W pokojach (dotyczy to również łazienek) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania innych substancji psychoaktywnych.  Palenie tytoniu dozwolone jest na zewnątrz budynku w miejscach do tego przeznaczonych oraz na balkonach, na których ustawione są popielniczki.

5.      W willi należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 6.00.

6.      Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych gości.

7.      Osoby nie zameldowane w willi mogą w niej przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.

8.      Gość willi nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

9.      Zabrania się posiadania na terenie willi broni i innych przedmiotów mogących stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia.

10.   Nie należy przenosić wyposażenia pokoi gościnnych lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody obsługi. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu lub do innych pokoi.

11.   Willa nie przyjmuje gości ze zwierzętami domowymi.

12.   Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Willa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

13.   Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

14.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.

15.   Gość willi ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy willi o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku stwierdzenia szkody przez pracowników willi gość, który wynajmował pokój zostanie obciążony za szkody w nim wyrządzone.

16.   Za szkody wyrządzone przez dzieci solidarną odpowiedzialność ponoszą rodzice, opiekunowie lub organizator wypoczynku.

17.   Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .

18.   Zachowanie osób korzystających z usług willi nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Willa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

19.   Willa zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.

20.   Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie pokoi gościnnych, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia willi bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

21.   Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji,rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

22.   Klient ma prawo do złożenia reklamacji w związku z pobytem, po uiszczeniu całości należności za pobyt. Reklamacja powinna być kierowana listownie do Zarządu Renesans Travel sp. z o.o. Reklamacje rozpatrywane będą w przeciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszej willi.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia “Willi Wolność”.